Bạn đang ở đây

Đội ngũ lãnh đạo

16/07/2018

Đồng hành với sự lớn mạnh và thành công của CDC Hà Nội trong hơn 08 năm qua là thành quả từ công sức và tâm huyết của tất cả những thành viên trong công ty, những con người tài ba, bản lĩnh và luôn hết mình vì mục tiêu xây dựng Công ty Cổ phần CDC Hà Nội ngày càng phát triển.

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Ngô Tấn Long Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Lê Hồng Lĩnh Ủy viên Hội đồng Quản trị
3. Ông Trần Văn Trường Ủy viên
4. Ông Nguyễn Tuấn Anh Ủy viên
5. Ông Lê Văn Quang Ủy viên

 

II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Ông Trần Văn Trường Tổng giám đốc
2. Ông Phạm Mạnh Cường Phó Tổng giám đốc phụ trách Thi công Xây lắp
3. Ông Nguyễn Hồng Quân Phó Tổng giám đốc phụ trách Đầu tư
4. Bà Đặng Thanh Trang Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính Kế toán

 

III. CÁC PHÒNG BAN 

1. Bà Đặng Thanh Trang  Giám đốc Ban Tài chính Kế toán
2. Ông Phạm Mạnh Cường Giám đốc Ban Kinh tế Kế hoạch
2.1. Bà Cao Thị Phương Trưởng phòng Kiểm soát Chi phí
3. Ông Trần Văn Trường Giám đốc Ban Kỹ thuật Thi công
3.1. Ông Nguyễn Văn Dũng Trưởng phòng Đấu thầu
3.2. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn

Trưởng phòng Quản lý Thi công

3.3 Ông Phan Văn Bé

Trưởng phòng An toàn Lao động

4. Ông Nguyễn Hồng Quân Giám đốc Ban Đầu tư
4.1. Ông Phạm Văn Hoàng  Trưởng phòng Đầu tư
4.2. Bà Nguyễn Ngọc Hiền Trưởng phòng Thẩm định và Quản lý Dự án
5. Bà Phạm Thị Thanh Xuân Trưởng phòng Hành chính Nhân sự
6. Bà Nguyễn Ánh Tuyết Phó phòng Hệ thống (Phụ trách phòng)
7. Ông Lê Văn Quang Tổ trưởng Tổ Trợ lý
8. Ông Nguyễn Khắc Thịnh Giám đốc Xây dựng Đội thi công số 01
9. Ông Trần Đình Mạnh  Giám đốc Xây dựng Đội thi công số 02