Bạn đang ở đây

Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi

20/07/2018

1. SỨ MỆNH

Kiến tạo ra các công trình chất lượng với không gian đẹp, tiện ích và hiện đại, góp phần xây dựng văn minh đô thị ở Việt Nam.

2. TẦM NHÌN

Đến năm 2025, trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Xây dựng.

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị cốt lõi là những giá trị mà CDC Hà Nội phải tạo dựng, phát huy, bảo vệ vì sự tồn tại và phát triển bền vững của mình. Các giá trị cốt lõi làm nên nền tảng và sức sống trong tương lai CDC bao gồm:

Cam kết- hợp tác

- Cam kết:

Mỗi thành viên của CDC Hà Nội luôn quan tâm, thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, dù là những nhu cầu nhỏ nhất. Đồng thời, coi trọng các tiểu tiết trong công việc cũng như trong quan hệ với nội bộ và bên ngoài, từ đó làm nên sự khác biệt cho sản phẩm và thể hiện văn hóa doanh nghiệp.


- Sáng tạo:

Không ngừng đổi mới, suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ thông thường, dám làm, dám chịu trách nhiệm.


- Hợp tác:

CDC Hà Nội ưu tiên sự phát triển bền vững, nền tảng là việc hợp tác bình đẳng các bên đều có lợi và thành công.